Key-Visual VietnamWood 2019
Logo VietnamWood 2019

German Pavilion at
VietnamWood 2019

Gian hàng Đức là gì?


Add to my calendar

Vào trang mạng german-pavilion.com bạn có thể dễ dàng:

Tìm thấy các sản phẩm và dịch vụ "made in Germany" / "sản xuất tại Đức" tại gian hàng trưng bày này

Tạo mối liên hệ với các công ty Đức tại hội chợ thương mại này.

Lên kế hoạch thăm gian hàng Đức.

OK

We use cookies and the web analysis tool Matomo in order to optimally design and continuously improve our website for you. By continuing to use our website, you agree to this. Further information and an objection possibility can be found here: Data protection